Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op 26/06/2024 en zijn van toepassing op overeenkomsten gesloten na deze datum.

Samenvatting

Deze algemene voorwaarden regelen de zakelijke relatie tussen PodaLink en haar klanten. Ze bevatten belangrijke informatie over prijzen, betalingen, aansprakelijkheid, en de specifieke diensten die PodaLink aanbiedt.

1. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen PodaLink en de opdrachtgever. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig als deze schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Aanbiedingen en offertes

Alle aanbiedingen en offertes van PodaLink zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

3. Prijzen

Alle prijzen zijn exclusief btw en andere taksen en heffingen, tenzij anders vermeld.

4. Betalingen

4.1 Bundels

Betaling voor bundels dient plaats te vinden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de betalingstermijn behoudt PodaLink zich het recht voor om de geleverde diensten van de bundels af te sluiten totdat de volledige betaling is ontvangen. Na ontvangst van de betaling worden de diensten weer geactiveerd.

4.2 Overige Diensten

Betaling voor overige diensten dient plaats te vinden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de klant verplicht een verwijlrente van 8% per jaar over het openstaande bedrag te betalen, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling. De verwijlrente wordt berekend vanaf de vervaldatum van de factuur tot de datum van betaling. Als de klant op de vervaldatum niet heeft betaald, is de klant ook verplicht een forfaitaire schadevergoeding van 10% over het nog niet betaalde bedrag te betalen, met een minimum van € 50, zonder verdere aanmaning. Deze forfaitaire schadevergoeding dekt de incassokosten van het openstaande bedrag. Bij niet betaling binnen de overeengekomen termijn is PodaLink bevoegd de overeenkomst te ontbinden via een aangetekend schrijven, zonder voorafgaande ingebrekestelling. De ontbinding is onmiddellijk en geldt van rechtswege.

5. Levering en uitvoering

PodaLink zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het uitvoeren van de bestellingen en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

6. Eigendomsvoorbehoud

Alle door PodaLink geleverde materialen en goederen blijven eigendom van PodaLink tot volledige betaling van deze materialen en goederen.

7. Aansprakelijkheid

PodaLink is enkel aansprakelijk voor directe schade indien deze is veroorzaakt door opzet of bewuste nalatigheid van PodaLink. De aansprakelijkheid van PodaLink is beperkt tot een maximaal bedrag van € 25.000 per schadegeval, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één schadegeval. PodaLink is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder gevolgschade.

PodaLink kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor verkeerde keuzes van de klant, fabricagefouten, verlies van gegevens of schade door externe factoren. Bij klachten heeft PodaLink het recht het product te vervangen, te herstellen of terug te nemen tegen terugbetaling.

PodaLink is niet aansprakelijk voor verborgen gebreken tenzij deze bekend zijn. Bij betwisting zullen partijen een onafhankelijke deskundige aanstellen. PodaLink aanvaardt geen aansprakelijkheid voor extra kosten die voortvloeien uit wijzigingen in de opdracht of verlenging van de uitvoeringstermijn, tenzij schriftelijk overeengekomen.

De garantiebepalingen voor producten worden bepaald door de fabrikanten en zullen gebruikt worden om te bepalen welke onderdelen van de interventie onder de garantievoorwaarden vallen.

8. Annulering en opzegbaarheid

Bundels kunnen op twee manieren worden afgesloten:

a) Maandelijks contract: Deze bundels kunnen maandelijks worden opgezegd door een e-mail te sturen. Bij opzegging worden de diensten zoals e-mail en domeinnaam overgedragen aan de klant. Cybersecuritydiensten worden niet overgedragen. De klant krijgt de nodige informatie om deze diensten van de computer te verwijderen.

b) Jaarcontract: Klanten kunnen ook kiezen voor een jaarcontract. Bij een jaarcontract geldt de maandelijkse opzegmogelijkheid niet en is de klant gebonden aan de volledige contractperiode van één jaar.

Eigendom en overdracht van de website:

Gedurende de eerste 12 maanden na de startdatum van het contract blijft de door PodaLink ontwikkelde website eigendom van PodaLink.

Na deze periode van 12 maanden wordt de eigendom van de website automatisch en kosteloos overgedragen aan de klant.

Deze overdracht omvat alle rechten op het ontwerp, de code en de inhoud van de website, voor zover deze door PodaLink zijn gecreëerd.

Als de klant besluit om na de eigendomsoverdracht met een andere partij verder te gaan, zal PodaLink alle noodzakelijke bestanden en toegangsgegevens van de website aan de klant of de door de klant aangewezen partij overdragen.

Deze regeling is bedoeld om de initiële investering van PodaLink in de ontwikkeling van de website te beschermen, zonder dat er expliciete opstartkosten in rekening worden gebracht.

Bij annulering van andere diensten is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 20% van de prijs van de bestelling, tenzij de werkelijke schade hoger is, in welk geval een hogere vergoeding verschuldigd is. Annulering door de klant dient schriftelijk te gebeuren en is alleen rechtsgeldig na schriftelijk acceptatie door PodaLink.

9. Risico

De verzending en verzekering van de goederen zijn steeds ten laste van de klant, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De goederen reizen steeds op eigen risico van de klant, zelfs bij franco verkoop. Ook wanneer PodaLink bijstand verleent bij het vervoer, in- of uitladen, is PodaLink niet aansprakelijk voor schade aan de goederen of schade veroorzaakt door de vervoerder of derden.

10. Klachten

Klachten over geleverde producten en/of diensten dienen binnen 8 dagen na levering schriftelijk aan PodaLink te worden gemeld.

11. Time and Materials

Wanneer “Time and Materials” of de afkorting “T&M” op de offerte of factuur vermeld staat, gelden de volgende voorwaarden:

PodaLink voert haar werkzaamheden uit tegen een vergoeding gebaseerd op de daadwerkelijke tijd die PodaLink aan de opdracht besteedt en de daadwerkelijk door PodaLink gebruikte materialen.

De vergoeding voor tijd wordt berekend aan de hand van het aantal uren dat PodaLink aan de opdracht werkt, vermenigvuldigd met het uurtarief.

In de offerte wordt een schatting gemaakt van het aantal benodigde uren, echter is deze schatting niet bindend en kan afwijken van het daadwerkelijke aantal uren zoals vermeld op de uiteindelijke factuur.

12. Support

De inbegrepen support in de Plus- en Premium-pakketten geldt uitsluitend voor de geleverde diensten en omvat respectievelijk 1 en 2 uur support per maand. Dit omvat hulp bij technische problemen, advies over het gebruik van de diensten en kleine wijzigingen. Supporturen zijn beschikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 17:00. Extra support buiten de geleverde diensten wordt gefactureerd tegen het vaste uurtarief. Indien extra supporturen worden afgenomen, gelden ook hiervoor dezelfde beschikbaarheid en voorwaarden.

13. Verantwoordelijkheden bij installatiewerkzaamheden

Als PodaLink verplicht is om installatiewerkzaamheden uit te voeren in verband met de levering van de koopwaar, is PodaLink enkel verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van deze installatie. De klant is verplicht de omgeving en het toestel waaraan de installatie plaatsvindt aan te passen aan de vereisten voor een correcte aansluiting. De klant is verantwoordelijk voor het nakomen van zijn verplichtingen met betrekking tot de aanpassing van de omgeving en het toestel aan de vereisten.

14. Websitebouw en aanpassingen

PodaLink voert kleine aanpassingen zoals tekstupdates, het vervangen van afbeeldingen en kleine lay-out wijzigingen gratis uit. Grotere aanpassingen, zoals het toevoegen van nieuwe functies of grote herontwerpen, worden gefactureerd tegen het vaste uurtarief.

15. Bundels en Licenties

PodaLink biedt drie bundels aan: Starters, Plus en Premium. In de Plusbundel is een Microsoft licentie inbegrepen. In de Premium bundel zijn Microsoftdiensten, antivirus, DNS-security inbegrepen. Deze diensten zijn ook afzonderlijk verkrijgbaar.

16. Hardware prijzen bij offerte

De verstrekte offerte voor hardware prijzen is gebaseerd op de actuele marktomstandigheden en kosten op het moment van opstelling. PodaLink behoudt zich het recht voor om de prijzen van de aangeboden hardware te herzien na het versturen van de offerte. In het geval van significante prijsveranderingen, zal PodaLink de klant tijdig informeren over de bijgewerkte prijzen en eventuele gevolgen voor de overeenkomst. De klant heeft dan de mogelijkheid om de bestelling te bevestigen, aan te passen of te annuleren op basis van de herziene prijzen. PodaLink streeft ernaar om transparant te zijn en de klant op de hoogte te houden van eventuele prijsfluctuaties.

17. Overmacht

In het geval van overmacht heeft PodaLink het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder verplicht te zijn tot vergoeding van schade. Onder overmacht wordt verstaan, onder andere: oorlog, mobilisatie, opstand, brand, overstroming, transportproblemen, stakingen, bedrijfsbezetting en soortgelijke omstandigheden waardoor de uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet mogelijk is. Dit geldt ook voor storingen in, of uitval van, te leveren materialen, productie-installaties of communicatienetwerken, verkeerde of te late levering door leveranciers, overheidsmaatregelen en andere omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst belemmeren, die niet aan PodaLink zijn te wijten.

18. Prijsaanpassingen en inflatiecorrectie

PodaLink behoudt zich het recht voor om de prijzen van de bundels aan te passen uitsluitend op basis van inflatie. Deze prijsaanpassingen zullen pas plaatsvinden na een periode van 18 maanden vanaf de startdatum van de overeenkomst met de klant. Prijsaanpassingen zullen ten minste 30 dagen van tevoren schriftelijk of digitaal aan de klant worden medegedeeld. Indien de klant niet akkoord gaat met de prijsaanpassing, heeft de klant het recht om de bundel op te zeggen met ingang van de datum waarop de nieuwe prijzen van kracht worden.

19. Wijziging Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden kunnen op elk moment worden aangepast voor toekomstige overeenkomsten, met uitzondering van de huidige overeenkomst en toekomstige overeenkomsten die reeds zijn afgesloten. Eventuele aanpassingen van deze Algemene Voorwaarden zullen alleen van toepassing zijn op toekomstige overeenkomsten en zullen geen invloed hebben op al afgesloten overeenkomsten. Partijen dienen schriftelijk overeenstemming te bereiken als eventuele wijzigingen van toepassing moeten zijn op lopende of reeds afgesloten overeenkomsten.

20. Gegevensbescherming en Privacy

PodaLink hecht grote waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij verwerken uw gegevens in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, verwijzen wij u naar onze privacyverklaring op onze website.

21. Toepasselijk recht en geschillen

Op elke overeenkomst tussen PodaLink en de opdrachtgever is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit overeenkomsten tussen PodaLink en de opdrachtgever worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in het arrondissement waar PodaLink is gevestigd.